z/w DDR, Oost-Duitsland mei 1990

DDR07 DDR06 DDR 1990 
Foto en copyright: Flip Franssen DDR 1990 
Foto en copyright: Flip Franssen DDR 1990 
Foto en copyright: Flip Franssen DDR 1990 
Foto en copyright: Flip Franssen Copyright Flip Franssen, tel. 024-3238442, lid NVF Copyright/Foto: Flip Franssen, lid NVF. Tel.: 024-3238442 DDR_Bitterfeld_1990_30 DDR_1990_Wolfen_01 DDR_1990_Buchenwald_011 DDR 1990 
Foto en copyright: Flip Franssen DDR_1990_Weimar06 DDR_1990_Weimar05 DDR_1990_Weimar04 DDR_1990_Weimar_01 DDR_1990_Lippendorf_04 DDR_1990_Lippendorf_03 DDR_1990_Lippendorf_02 DDR_1990_Lippendorf_01 Copyright Flip Franssen, tel. 024-3238442, lid NVF DDR_1990_bruinkool_40 DDR_1990_Bitterfeld_06 DDR_1990_Bitterfeld_05 DDR_1990_Bitterfeld_03 DDR_1990_Bitterfeld_02 DDR 1990 
Foto en copyright: Flip Franssen DDR_1990_Bitterfeld_01 DDR_1990_Berlijn_05 DDR 1990 
Foto en copyright: Flip Franssen DDR_1990_Berlijn_03 DDR_1990_Berlijn_02 DDR_1990_Berlijn_01 DDR 1990 
Foto en copyright: Flip Franssen DDR 1990 
Foto en copyright: Flip Franssen DDR 1990 
Foto en copyright: Flip Franssen DDR 1990 
Foto en copyright: Flip Franssen DDR_01 DDR_1990_Weimar_013 DDR_1990_Weimar_012 DDR_1990_Weimar_011 DDR_1990_Bitterfeld_10 DDR_1990_Berlijn_011 DDR_1990_129 DDR_1990_128 DDR_1990_127_OGS DDR_1990_127 DDR_1990_126 DDR_1990_116 DDR_1990_115 DDR_1990_114 DDR_1990_112 DDR_1990_111 DDR_1990_110 DDR_1989_Leipzig_01 DDR_1989_Leipzig
<
>